Privatlivspolitik

Dataansvar

I Taurus Ejendomsadministration (fremadrettet Taurus) behandler vi persondata om både vores medarbejdere, vores kunder og vores lejere og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

I alle tre ovenstående tilfælde er Taurus dataansvarlig. Det betyder, at vi er selvstændigt ansvarlige for bestemmelse af formålet med behandlingen, ligesom vi selv vælger hvilke hjælpemidler og databehandlere, vi benytter til at behandle oplysningerne.

I forhold til lejerne i de ejendomme, vi administrerer, vil der være tale om fælles dataansvar mellem udlejer og Taurus som administrator, bl.a. fordi begge parter har ret til at bruge oplysningerne og har bestemmende indflydelse på formålet med behandlingen. For at sikre gennemsigtighed i de to parters respektive ansvar, er det udarbejdet en aftale mellem Taurus og udlejer, hvori ansvar og forpligtelser indenfor det fælles dataansvar er fastlagt.

I ansvarsfordelingen mellem udlejer og Taurus er det defineret, at Taurus varetager den daglige håndtering af den med ejendomsadministrationens forbundne behandling af personoplysninger om lejerne. Taurus er dataansvarlig for denne behandling, idet

 • Taurus selv bestemmer, hvilke hjælpemidler der anvendes, herunder implementering af nye systemer
 • Taurus selv vælger databehandlere og selv står til ansvar for disse
 • Taurus har ret til at bruge oplysningerne og har bestemmende indflydelse på formålet med behandlingen.
 • De personer, der behandles oplysninger om (lejerne), har en klar forventning om, at Taurus er ansvarlig for behandlingen af deres personoplysninger.

Udlejer er ultimativt dataansvarlig for personoplysningerne om lejerne/ejerne og har samme ret til at bruge oplysningerne og har ligeledes bestemmende indflydelse på formålet med behandlingen.

Der udveksles personoplysninger mellem Taurus og udlejer (og udlejers leverandører) i det omfang, at dette er en naturlig del af ejendomsadministrationen. Ved udveksling er det afsender af personoplysningerne, der bærer ansvaret for, at personoplysningerne er indsamlet med en lovlig behandlingshjemmel. Begge parter er ansvarlige for egne valg af databehandlere og leverandører, og den anden part kan gøre brug af den ansvarlige parts databehandlere/leverandører, for eksempel hvis udførelse af Taurus’ ydelser overfor udlejer påkræver videregivelse af oplysninger til udlejers leverandører. Det vil i disse tilfælde være udlejers ansvar at have de påkrævede aftaler med leverandøren i orden.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data hos Taurus, er:
Taurus Ejendomsadministration ApS
CVR-nr. 33037287
Skovvejen 11, 8000 Aarhus C
Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du altid kontakte os på e-mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Behandling af persondata

 Hvis du er lejer i en af de ejendomme, vi administrerer: 

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er lejer i en af de ejendomme, vi administrerer. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores lejeaftale med dig, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontaktemailadresse
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
 • Familiemæssige forhold, og oplysninger om husstand, skilsmisse, samlivsophør mm.
 • Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, udlæg i deposita mm.
 • Oplysninger om, og korrespondance vedrørende lejeforholdet
 • Årsag til fraflytning, herunder dødsfald mm.
 • CPR-nummer
 • Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder I forbindelse med overvågning.

Opsætning af tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at privat områder, eksempelvis ind ad dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.

 

Hvis du er lejlighedsansøgere:

De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontaktemailadresse
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
 • Korrespondance omkring tildeling af bolig, herunder lejlighedspræferencer, familiemæssige forhold, og oplysninger om husstand, skilsmisse, samlivsophør mm.
 • CPR-nr. til kreditkontrol i RKI
 • Hvis du tilmelder dig en elektronisk interesseliste eller et nyhedsbrev, oplyser du navn og e-mailadresse. Vi beholder disse oplysninger, så længe du gerne vil modtage nyhedsbreve fra os. Oplysningerne benyttes udelukkende til at udsende nyhedsbreve, og du kan til hver en tid afmelde dig ved at kontakte os.

 

Hvis du er kunde:

Vi behandler persondata om vores kunder eller kundernes fysiske repræsentanter i forbindelse med kundeforhold. De personoplysninger, vi behandler, er nødvendige for, at vi kan kommunikere med kunden samt administrere kundeforholdet og opfylde de retlige forpligtelser, som vi er underlagt, herunder lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

De data, vi anvender, omfatter bl.a.:

 • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontaktemailadresse
 • Billedlegitimation og ”proof of address” (i henhold til lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme)
 • Erhverv og stilling
 • Oplysninger om ejerskab, forsikring, bankoplysninger, regnskabs- og skatteoplysninger, tegningsret og fuldmagtsforhold
 • CPR-nummer

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker til brug for:

 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Administration af dit lejemål, herunder nødvendig kommunikation med dig
 • Hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende
 • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
 • Opfyldelse af lovkrav

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

 

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til

Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere dit lejemål, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det 

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. 

Hvis du er lejer i en udlejningsejendom administreret af Taurus, videregiver vi bl.a. dine personoplysninger i forbindelse med:

 • Huslejeopkrævninger
 • Nødvendig orientering til beboerrepræsentationer
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Tilmelding til forsyningsvirksomheder
 • Huslejenævnssager
 • Ved inddrivelse af fordringer
 • Retssager
 • Eventuelle reparationer i lejemålet, hvor håndværkere modtager dine kontaktoplysninger
 • Fraflytning, hvor synsrapporten videresendes til håndværkere
 • Rapportering til udlejer og dennes revisor eller advokat
 • Salg af ejendomme, hvor vi deler oplysninger om ejendommen i et datarum, der stilles til rådighed for potentielle købere. 

 

Hvis du er ejerforeningsmedlem i en ejerforening administreret af Taurus, videregiver vi dine personoplysninger i forbindelse med:

 • Opkrævning af fællesudgifter
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Ved inddrivelse af fordringer
 • Retssager
 • Salg af ejerlejlighed, ved udarbejdelse af ejerlejlighedsskema

 

Hvis du er kunde i Taurus, videregiver vi bl.a. dine personoplysninger i forbindelse med

 • Registrering i IT-system
 • Opstart og oprettelse af ejendom (nets, banker)
 • Forsikringssager (forsikringsselskab, håndværkere, rådgivere)

 

Brug af databehandlere

I Taurus anvender vi en række databehandlere i vores daglige arbejde. Der er indgået databehandleraftaler med disse for at sikre, at de lever op til vores krav samt gældende lovgivning i forbindelse med behandling af persondata samt til sikkerheden omkring behandlingen.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring uden at vi indhenter dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, samt cookies til via Google Analytics at analysere og udarbejde statistiker over besøgende på hjemmesiden. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du finder vores cookiepolitik her. 

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os derfor ret til at ændre nærværende politik. Ved væsentlige ændringer, vil relevante personer modtage besked herom.

 

Kontakt Taurus

Taurus Ejendomsadministration
Skovvejen 11
DK-8000 Aarhus C
Tlf. +45 86 12 20 20
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ED logo new